چگونه چربیهای شکم و پهلو را آب کنیم.
 
تغذیه و رژیم درمانی
آموزش تغذیه و تبادل اطلاعات تغذیه ای و رژیم درمانی . سیدداودحسینی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
 
 

 

نبردی آسان باچربیهای شکم وپهلو
رژیم غذایی،ورزش هوازی وتمرینات برای تقویت عضلات شکم

شرط اول: رژیم غذایی

هرگاه اسم رژیم می آیدممکن است درابتداچیزسختی به نظربرسددرصورتی که اصلااینگونه نیست. منظورازرژیم،نخوردن نیست که کاری سخت باشدبلکه رژیم یعنی درست خوردن. لازم نیست خیلی رژیم سفت وسختی رارعایت کنید،چراکه دراین برنامه۶   هفته ای برای آبکردن شکم ازورزش هم استفاده میشود. پس صرفاًکارهای زیرراظرف این۶ هفته انجام دهید:
اول: سرخکردنی وروغن رابه مدت۶   هفته فراموش کنید.
دوم: ازهرنوع ماده قندی مصنوعی مثل آبنبات،قندوشکلات پرهیزکنید.
سوم: مصرف موادنشاسته ای مثل نان،برنج،سیب زمینی ورادرحدتوان به حداقل رسانده ومصرف آب رابه حداکثربرسانید.
چهارم: هنگام گرسنگی سعی کنیدبیشترازمیوه وسبزیجات استفاده کنید.
شرط دوم: ورزش هوازی

ورزشهای هوازی اثرات بسیارمفیدی درسلامت قلب وعروق دارندوهمچنین باعث ازبین بردن چربیهای بدن میشوند. مادراین برنامه ۶ هفته ای بیشترنیازمنداثرات چربی سوزی آنهاهستیم.
دراین ۶ هفته کافی است شماحداقل هفته ای ۵ روزبه مدت یکساعت ورزشهای هوازی انجام دهید. اگردرابتدای کارروزی یکساعت برایتان دشواراست ازروزی ۱۵دقیقه شروع کنیدوهریک تادوروزیک بارمقدارآنرا ۵ تا۱۰دقیقه افزایش دهیدتابه روزی یکساعت برسید. ازتمام ورزش های هوازی به منظورچربی سوزی دراین برنامه۶ هفته